Ogólne warunki dostawy ,odpowiedzialności i płatności
w kontraktach realizowanych przez MEBLOMECH Sp. z o.o.


Warunki te stosuje się pomiędzy Stronami o ile Strony nie umówiły się inaczej w pisemnej umowie szczegółowej. Strony przyjmują właściwość sądu i prawa Dostawcy. Zamawiający i Dostawca przyjmują do stosowania, że osoby podpisujące zamówienie , potwierdzenie przyjęcia zamówienia i dokumenty poświadczenia odbioru dostawy działają w imieniu, z upoważnienia i na ryzyko Strony za którą działają. 


1/ OFERTA nie jest wiążąca. Dla zawarcia umowy wymagane jest osobne potwierdzenie zainteresowania ofertą ( zamówienie) i potwierdzenie oferty (realizacji zamówienia) przez oferenta faksem lub pocztą elektroniczną . 
Brak reakcji Odbiorcy w ciągu 48 godzin od potwierdzenia oferty - oznacza ustalenie warunków dostawy. Adres elektroniczny dla zamówień i dalszej korespondencji: info@meblomech.com
Podobnego pisemnego potwierdzenia wymagają wszelkie uzgodnienia dodatkowe, szczegółowe pomiędzy Stronami-pod rygorem nieważności. 


2/ TERMIN realizacji dostawy jest wiążący o ile zostanie potwierdzony co do daty, ilości , asortymentu i ceny w potwierdzeniu oferty ( realizacji zamówienia). 
Termin dostawy wydłuża się o czas wystąpienia siły wyższej lub innych przeszkód niezależnych od Dostawcy za które Dostawca w sposób udowodniony nie odpowiada. 


3/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TERMIN ponosi Dostawca z powodu opóźnienia wynikającego z innych przyczyn niż opisane w p.2 . Odpowiedzialność taką ogranicza się wyłącznie do kary umownej w wysokości 3% wartości opóźnionej dostawy. 


4/ WYSYŁKA I RYZYKO . Droga i środki wysyłki należą do wyboru Dostawcy. Towar ubezpiecza się na wniosek i koszt Odbiorcy. Zawiadomienie o gotowości wysyłki równe jest wysyłce o ile zwłoka w wysyłce spowodowana jest po stronie Odbiorcy. Ryzyko przechodzi na spedytora lub przewoźnika z chwilą przekazania im towaru z magazynu Dostawcy. 


5/ OPAKOWANIE wybiera Dostawca, zgodnie z przyjętymi zwyczajami/technologią załadunku, przewozu i rozładunku oraz wystarczające dla zabezpieczenia towaru przed przypadkowym uszkodzeniem. Opakowanie z wyboru Dostawcy mieści się w cenie towaru. 


6/ ZAPŁATA dokonywana jest w sposób i w terminie uzgodnionym z Dostawcą w potwierdzeniu oferty opisanym w p.1 tych Ogólnych Warunków. Przy zaliczkach - zwłoka w ich zapłacie powoduje usprawiedliwioną zwłokę w rozpoczęciu dostawy. W przypadku wcześniejszych zaległości w zapłacie - dostawa rozpocznie się niezwłocznie po ich uregulowaniu . Zwłoka w zapłacie po dokonaniu dostawy skutkuje obciążeniem Odbiorcy odsetkami za zwłokę w wysokości wykazanych przez Dostawcę odsetek ustawowych w RP. 


7/ ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU - na rzecz Dostawcy dotyczy każdego towaru dostarczonego a nie zapłaconego przez Odbiorcę lub osoby trzecie. 
Jeżeli towar Dostawcy przed jego zapłaceniem zostanie przetworzony lub zmieszany w sposób trwały z innymi towarami - Dostawcy przysługuje na zasadach cesji od Odbiorcy - prawo współwłasności w wysokości odpowiadającej wartości niezapłaconej dostawy .Odbiorca zobowiązany jest poinformować swoich odbiorców o warunkach zastrzeżenia własności towaru Dostawcy. 


8/ REKLAMACJE co do ilości i widocznej jakości dostawy Odbiorca składa pisemnie w ciągu 5 dni od daty odbioru dostawy- pod rygorem wykluczenia reklamacji. W razie uzasadnionej reklamacji Dostawca według swego wyboru: naprawia usterkę lub dostarcza towar wolny od wady lub obniża cenę wadliwego towaru. Termin udzielonej przez Dostawcę gwarancji przedłuża się o czas naprawy lub dostawy zastępczej. 


9/ GWARANCJA - udzielana jest jeżeli zapis taki wynika z treści potwierdzenia oferty (realizacji dostawy) - na zasadach opisanych w Warunkach Gwarancji MEBLOMECH Sp. z o.o. 
Warunki Gwarancji ogłoszone są w ofercie publicznej ( www.meblomech.com ) 


9/ ZWROTY dostaw bezusterkowych odbywają się na koszt Odbiorcy i wyłącznie za pisemna zgodą Dostawcy. Udział Odbiorcy w kosztach uzgodnionego zwrotu wynosi 25% wartości netto tego towaru. 


10/ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ wynikających i związanych z dostawą ustala się na okres 6 miesięcy od daty dostawy - z wyjątkiem roszczeń o dokonanie zapłaty za dostawę, które ulegają przedawnieniu po upływie 2 lat od dnia wymagalności zapłaty. 


MEBLOMECH Sp.z o.o.